select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('10131') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Màn chiếu 8 items - HD Nha Trang

Màn chiếu

Sắp xếp theo:
Màn chiếu treo 136 inch
Màn chiếu treo tường 136"

Thêm vào giỏ
Màn chiếu điện 150 inch
Màn chiếu điện treo tường 150 inch

Thêm vào giỏ
Màn chiếu 3 chân 120 inch
Màn chiếu 3 chân 120 inch

Thêm vào giỏ

Màn chiếu 3 chân 100 inch
Màn chiếu 3 chân 100 inch

Thêm vào giỏ
Màn chiếu treo 120 inch

Thêm vào giỏ
Màn chiếu treo 100 inch

Thêm vào giỏ

Giá treo máy chiếu 1.2m
Giá Treo Đa Năng Ngang 0.6 - 1.2m

Thêm vào giỏ
Giá treo máy chiếu 0.6m
Giá Treo Đa Năng Ngang 0.3 - 0 .6m

Thêm vào giỏ